Opinie: Politiek, luister naar het onderwijs!

Woensdag staken scholen in Zuid-Holland en Zeeland tegen de problemen in het basisonderwijs. Ook is er een oproep om landelijk het ontruimingsalarm op scholen af te laten gaan. CKC Drenthe doet aan dat laatste niet mee, maar wil onderstrepen dat de problemen nog lang niet zijn opgelost.

Het onderwijs aan ‘onze’ kind(eren) staat nog steeds onder druk. Dat heeft het basisonderwijs als collectief in het afgelopen jaar er een aantal malen toe gezet om acties te voeren, zoals stakingen in oktober en december. Morgen zijn er wederom in meerdere delen van het land acties. Ondanks dat CKC Drenthe nu geen acties voert, willen we wel aandacht vragen voor de problemen in het basisonderwijs.

Waardering

Allereerst ervaren wij in het basisonderwijs dagelijks grote waardering en betrokkenheid van ouders en kinderen. Die waardering ervaren wij als directeuren, onderwijsassistenten en leerkrachten echter niet altijd vanuit de politiek. Het belang van goed onderwijs aan ‘onze’ kinderen is regelmatig onderwerp van gesprek en de politiek spreekt ook herhaaldelijk van verantwoordelijkheid bij het onderwijsveld leggen. In de praktijk ervaren we echter een structureel tekort aan voldoende middelen om onze hoge ambities voor het onderwijs waar te maken en klinkt ook regelmatig wantrouwen door in beleidsmatige keuzes.

Lerarentekort

Een concreet voorbeeld is het lerarentekort, een onderwerp waar wij ons grote zorgen over maken en dat een groot probleem gaat worden voor de kwaliteit van het onderwijs. Een van de oplossingen die de politiek aandraagt is dat schoolbesturen goed personeelsbeleid gaan voeren. Men mag er echter van uit gaan dat ons bestuur dat altijd al doet. De suggestie dat er niet al goed personeelsbeleid gevoerd wordt spreekt richting het onderwijsveld een bepaald wantrouwen uit, in plaats van vertrouwen in de kwaliteiten van bestuurders, directeuren en medewerkers.

Werkdruk

Het steeds terugkerende thema tijdens de afgelopen acties was het verlagen van de werkdruk en het verkrijgen van een hoger salaris voor leerkrachten. De eerste stappen, hoewel nog niet voldoende, zijn daarin genomen. We concluderen echter dat die stappen (nog) niet in dezelfde mate zijn genomen voor onderwijsassistenten, directeuren, administratief medewerkers enzovoort, het zogenaamd onderwijsondersteunend personeel.

Ondersteunend personeel

Het onderwijs aan uw kind wordt uiteraard primair gegeven door leerkrachten en we zijn dan ook blij dat de eerste maatregelen ter verbetering voor hen zijn genomen. Echter, ook de rol van het onderwijsondersteunend personeel is van groot belang voor de kwaliteit van het onderwijs. Maar voor hen gelden de verbeteringen (nog) niet, waardoor er scheefgroei dreigt te ontstaan in (financiële) waardering en werkdruk en dat vinden we niet wenselijk. We hopen dan ook dat de politiek en de cao-onderhandelaars oog zullen hebben voor deze situatie en daar vanuit het belang van de kwaliteit van onderwijs op zullen handelen.

Complex

Tot slot willen we opmerken dat de problematiek in het onderwijs behoorlijk complex is. In de politiek en in de media zien we dat enkele aspecten van de problematiek worden uitgelicht en soms worden vereenvoudigd tot op zichzelf staande problemen. Wij denken echter dat er voor de huidige problemen in het onderwijs, waaronder een hoge werkdruk, een gebrekkige bekostiging, een aanhoudende regeldruk, onderwaardering vanuit de politiek, een tekort aan personeel (ook aan directeuren, onderwijsassistenten en dergelijke) geen eenvoudige oplossing is. Ook zijn de meeste van die problemen niet op zichzelf staand op te lossen. We zouden dan ook graag de dialoog aangaan met de politiek om meer integrale oplossingen te onderzoeken en zo de kwaliteit van het onderwijs aan uw kind(eren) te garanderen.

De gezamenlijke (adjunct-)directeuren en het bestuur van Christelijke Kind Centra (CKC) Drenthe

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.