Het onderzoek naar de bodemdaling en –stijging door gaswinning en de gasopslag laat op zich wachten. Maar volgens het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) volgt binnen een maand duidelijkheid.

In onder andere de gemeente Noordenveld wordt al weken uitgekeken naar het resultaat van het onderzoek waartoe het IMG, de Technische Universiteit (TU) in Delft en de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) opdracht heeft gegeven. Volgens planning zou het adviesrapport eind vorig jaar worden opgeleverd. In afwachting daarvan is de schadeafhandeling in Noord-Drenthe en Oost-Groningen grotendeels opgeschort. Ook nieuwe meldingen worden niet behandeld.

Besluit schademeldingen volgt

,,De onderzoekers geven aan dat ze nog ongeveer twee weken nodig hebben om een definitieve versie op te leveren, daarna gaan we snel publiceren”, zegt woordvoerder Jouke Schaafsma van het IMG. Dat betekent overigens niet dat de 1440 openstaande schademeldingen meteen worden opgepakt. Voorafgaand aan publicatie praat het IMG met de betrokken gemeenten. Na publicatie hebben ook maatschappelijke organisaties inspraak. Pas daarna neemt het IMG een besluit over hoe verder te gaan met de schadeafhandeling.

Grote verschillen

Aanleiding voor het onderzoek zijn de grote verschillen in de behandeling van schadeclaims aan de rand van het bevingsgebied in Oost-Groningen en rondom Norg. De beide gebieden vallen buiten het gebied waarvan is vastgesteld dat de aardbevingen schade kunnen berokkenen. En toch is er veel schade.

In het dorp Een, vlakbij de gasopslag Norg, werden vorige zomer opeens opvallend veel schadeclaims afgewezen. Het dorp ligt op de grens van het gebied waar de bevingen schade berokkenen. De claims die net buiten de grens vielen werden plotseling afgewezen omdat er geen link zou zijn met de gaswinning.

1440 open meldingen

Dat klopt, stellen inwoners van het dorp. Niet de gaswinning in het Groningerveld, maar het in- en uitpompen van gas in de gasopslag Norg is volgens de leden van de Tijdelijke Werkgroep Mijnbouwschade Een (TWME) debet aan de schade. Het onderzoek van TNO en TU moet nu een definitief antwoord geven op de vraag of wat er op 3 kilometer diepte gebeurt invloed kan hebben op schade aan woningen.

In totaal staan in Noord-Drenthe en Oost-Groningen 1440 schademeldingen in de wacht. Tot februari 2021 zijn uit de betreffende gebieden 750 dossiers afgehandeld. In het gebied rondom de gasopslag Norg staan 340 meldingen open, in Oost-Groningen zijn het er 1100.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
Aardbevingen