Dankzij een verbeterde meldmethode is het aantal meldingen van kinder- en ouderenmishandeling en huiselijk geweld bij Veilig Thuis sinds begin 2019 flink toegenomen.

Volgens Nathalie Kramers van Veilig Thuis Groningen steeg het aantal meldingen de afgelopen jaren met 25 procent. Dat waren er over dit jaar tot nu toe 4100. Daarnaast werd in 4200 gevallen bij Veilig Thuis om advies gevraagd.

,,Wij zien graag dat leerkrachten, huisartsen, politiemensen, buren, familie of vrienden eerst zelf bekijken of zij mogelijkheden zien om het gesprek aan te knopen met gezinnen waarover zij zorgen hebben. Wij geven advies hoe ze dit kunnen aanpakken.''

,,Als de directe omgeving op die manier met onze adviezen aan de slag gaat, wordt het geweld hopelijk gestopt of voorkomen. In dat geval kan een officiële melding achterwege blijven.'' Veilig Thuis Drenthe geeft haar cijfers over het aantal meldingen over dit jaar pas in januari vrij.

Chatten

De verbeterde meldmethode is landelijk van kracht geworden in januari 2019. ,,Per doelgroep is geformuleerd wanneer leerkrachten, huisartsen en politiemensen tot melding moeten overgaan.''

,,Inmiddels is het ook mogelijk te chatten met Veilig Thuis voor slachtoffers of wanneer omstanders het vermoeden hebben dat er sprake is van geweld in hun omgeving. Ook die manier van communiceren draagt bij aan het meer laagdrempeliger karakter van Veilig Thuis als advies- en meldpunt,'', zegt Kramers.

Ook bij de politie-eenheid Noord-Nederland neemt het aantal meldingen van met name kindermishandeling toe. Dit jaar waren dat er 1730 in totaal, meldde deze krant maandag. Kramers, die eerder zelf werkzaam was bij de politie, juicht deze inzet van de politie toe.

,,Van alle meldingen die binnenkomen bij Veilig Thuis Groningen, komt 55 procent vanuit de politie. Uiteraard handelen politie en justitie de strafrechtelijke kant van iedere melding af. De maatschappelijk werkers van Veilig Thuis onderzoeken wat ondernomen kan worden om de juiste hulp aan een gezin te bieden en aan acuut onveilige situaties een einde te maken.’’

Volgens Kramers hebben professionele hulpverleners steeds meer oog voor de kwetsbare positie van kinderen. ,,Als een kind met een gebroken arm in het ziekenhuis komt zonder dat duidelijk is hoe de breuk is ontstaan, wordt dit aan ons gemeld. Dan komen onze maatschappelijk werkers in actie om te kijken of er sprake is geweest van huiselijk geweld.''

,,Als de vermoedens dat er geweld in het geding is, na een gesprek met de ouders sterker worden, gaan we soms ook in gesprek met de juf of meester op school of de huisarts om te kijken of er grond is voor de vermoedens.’‘

Adequate hulp

Kramers benadrukt dat waarheidsvinding in dit geval niet bedoeld is de mogelijke pleger van het geweld te vervolgen. ,,Dat is niet onze taak. Onze taak is om adequate hulp te organiseren, waardoor het geweld tegen één of meerdere kinderen stopt.''

Soms lukt het, legt ze uit, om hierbij zelfs het vertrouwen van de ouders te winnen in gezinnen waar het geweld zich voordoet. ,,We maken mee dat de betreffende ouders zelf blij zijn dat er (eindelijk) oog is voor de crisissituatie waarin zij zich bevinden.''

Uit landelijk onderzoek bleek eerder dit jaar dat de inzet van Veilig Thuis in samenwerking met lokale teams, hulpverleners, leerkrachten en politiemensen vruchten afwerpt.

,,Het onderzoek onder honderden gezinnen toonde aan dat in bijna de helft van de gevallen het geweld is gestopt en het welzijn van de gezinnen is verbeterd.'' De onderzoekers constateerden wel dat blijvende inzet nodig is. ,,Monitoring van de probleemgezinnen is nodig om herhaling van onwenselijke incidenten te voorkomen.''

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe