Het lijkt erop dat vervuilde grond die eerst werd afgegraven later weer als tuinaarde is opgebracht in de Mercuriushof in Assen. Bij zes woningen moeten binnen een jaar na oplevering de voor- en achtertuinen weer worden afgegraven.

In de Asser gemeenteraad hebben Stadspartij Plop en de PvdA inmiddels vragen gesteld over de kwestie. Navraag leert, zegt Kees Boonzaaier, ‘dat de gedupeerde bewoners zich niet gehoord voelen en de communicatie sterk te wensen overlaat’.

Vervuiling was bekend

De gemeente was toezichthouder van het bouwproject en Plop wil weten hoe ver de gemeentelijke verantwoordelijkheid gaat. De PvdA vraagt zich zelfs af of de gemeente heeft gefaald als toezichthouder.

Beide partijen willen verder dat B en W de bewoners gaan ontzorgen. ‘Is de gemeente niet enigszins (moreel) verplicht is verantwoording te nemen en een soort mediatorrol op zich te nemen’, zegt Plop. Luc Rengers van de PvdA vraagt zich verder af er een schone grondverklaring is afgegeven en wat de rol van de RUD; de Drentse uitvoeringsorganisatie op het gebied van de milieuwetgeving is geweest.

Dat er vervuiling zat op de betreffende locatie was wel bekend. Het terrein was vanaf waarschijnlijk 1897 tot 1954 in gebruik als gemeentelijke stortplaats. De gemeente Assen heeft de grond overgedragen aan Geveke Bouw, inclusief het risico op verontreiniging.

Voorafgaand aan de daadwerkelijke bouw van de in totaal 70 woningen is er gesaneerd en vervuilde grond afgegraven. Dat gebeurde met uitzondering van een centraal gelegen blok. Op dat perceel stonden de bouwketen, lagen rijplaten en was bouwmateriaal opgeslagen. Dit stuk zou later, na oplevering van de huizen, alsnog worden aangepakt.

Oorzaak nog niet vastgesteld

Toen nader onderzoek op de betreffende plek werd uitgevoerd, bleek de kwaliteit van de grond slechter dan eerste was aangenomen. Bovendien strekte de verontreiniging zich verder uit richting de tuinen aan de achterkant van de Doctor Schaepmanstraat dan vooraf gedacht. Later werd duidelijk dat ook de voortuinen van de nieuwe woningen zijn vervuild en moeten worden opgeschoond.

Hoe dat heeft kunnen gebeuren is nog niet vastgesteld. Tijdens het grondverzet op het terrein lijkt iets fout te zijn gegaan. Waarschijnlijk is vervuilde grond die eerst was afgegraven uiteindelijk toch weer als tuingrond opgebracht, zei Geveke hierover tijdens een bewonersbijeenkomst in februari. Toegevoegd werd dat het gehele gebied verder wel voldoet aan de eisen. Dat is ook vastgesteld samen met de gemeente en de RUD.

Overigens staat in een rapport van het ingenieursbureau MUG uit Leek, dat in opdracht van Geveke voor aanvang van het werk bodemonderzoek op de locatie heeft gedaan, dat vervuiling is aangetroffen van lichte en zware metalen, minerale oliën en polycyclische aromarische koolwaterstof (pak). De grond valt daarom onder het besluit bodemkwaliteit en mag elders alleen worden hergebruikt met toestemming van het bevoegd gezag.

Bewoners maken zich zorgen

In de tuingrond bij de betreffende woningen zit ook lood, in een lichte mate. Volgens de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) is er geen direct gevaar, omdat de blootstelling heel kort is geweest. Alleen kleine kinderen en zwangere vrouwen moeten oppassen dat ze geen grond via de mond naar binnen krijgen, is de bewoners meegedeeld tijdens de informatiebijeenkomst.

De bewoners maken zich ondertussen grote zorgen of de grond onder hun huizen wel schoon is. Ze hebben Geveke inzage gevraagd in het betreffende onderzoeksrapport. De aannemer zegt dat de grond onder de woningen voldoet aan de kwaliteitseisen en een woordvoerder van de gemeente bevestigt dat. „Op het moment dat er gestart wordt met de bouw, moet er worden aangetoond dat de onderliggende grond schoon is. Voor tuinen is dat niet verplicht.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe