Het vinden van plek voor en het bouwen van woningen is wat betreft de gemeenteraad in De Wolden hét grote dossier in de voorgenomen meerjarenbegroting voor de aankomende drie jaar. Dat viel op te maken uit de algemene beschouwingen van donderdag.

Jaap Wiechers van de Christenunie (CU) had de ondankbare taak, na zo’n drie uur vergaderen in de middag, als laatste zijn mening te geven over de Kadernota 2022-2025 van zijn gemeente, maar hij kwam met de meest treffende samenvatting. „Deze nota is zowel beleidsarm, want aanstaande gemeenteraadsverkiezingen, als achterhaald, want op termijn komt er meer geld vanuit het Rijk.”

Dat eerste schoof het college B&W van De Wolden nooit onder stoelen of banken. Wiechers’ tweede punt was treffend, want gemeenten kijken reikhalzend uit naar de nieuwe investering in het gemeentefonds, waarbij het nog onduidelijk is hoe deze gelden verdeeld gaan worden. Dan is er ook nog de vraag in hoe de coronapandemie zijn weerslag zal hebben.

Meer behoefte aan woningen dan ooit

De voorgenomen begroting voor de aankomende drie jaar mag dan beleidsarm zijn, dat betekent niet dat er geen werk verzet hoeft te worden, meende Gb-fractievoorzitter Petra Haanstra. Meer dan ooit is er in De Wolden behoefte aan woningbouw, met name voor jongeren, zei Haanstra. In een motie opperde zij om onderzoek te laten doen naar mogelijkheden voor starters. Ook sprak ze de hoop uit dat inwoners van de gemeente voorrang krijgen bij nieuwbouw of vrijkomende kavels. In oktober van dit jaar verwacht ze de eerste uitkomsten.

Verder gaat wethouder Egbert van Dijk onderzoeken, na een motie van Gb, welke vormen van restafval weer wél gratis naar de gemeentestort kunnen worden gebracht.

Zelfbewoningsplicht en speldenprik richting DOS’63

Zo’n beetje elke partij mengde zich in het onderwerp woningbouw. Marcel Hulst (VVD) kwam met een heel specifiek voorbeeld, namelijk het verplaatsen van voetbalvereniging DOS’63, op de grens van Linde en Drogteropslagen. „Daar speelt nog één team: het eerste elftal, waar veel spelers ook niet uit onze gemeente komen. Moeten wij als gemeente daar nog jaarlijks aan bijdragen? Daar is vast op andere sportparken ook ruimte voor.”

In hetzelfde dossier stelden Groenlinks, CU en CDA een zelfbewoningsplicht in te voeren voor nieuwbouwlocaties, om zo de bouw van commerciële huurwoningen tegen te gaan. Wethouder Gerrie Hempen (Gb) raadde dit af. De Wolden zou dit al naar al haar kunnen doen. Ze gaf een tip aan inwoners mee: verkoop uw huis vooral aan inwoners van de gemeente. „Want dat gebeurt lang niet altijd.”

Open wond

De wond van de 1,2 miljoen euro die De Wolden wil bezuinigen op de Wmo en de Jeugdzorg, ligt daarnaast ook nog steeds open. Hoewel dat volgende week in de pas inhoudelijk wordt besproken in de raad, rook met name de oppositie kans om steken aan het machtsblok van Gemeentebelangen (Gb) en VVD uit te delen. Mark Turksma (PvdA) voorop.

Volgens hem laat het college in de kadernota doorschemeren dat de kosten van de nog aan te leggen tunnels onder de N375 hoger uit gaan vallen dan begroot. „Laat het college dan nu ook dezelfde rekenmachine gebruiken als in het sociaal domein, waar gezegd wordt: tekort is tekort, geld is geld, nu is het klaar!” In een reactie zei Hilda Mulder inmiddels een tweede doorberekening heeft laten doen, aangezien zij zelf ook niet zit te wachten op praktische of financiële tegenvallers. „De rekenmachine hebben we dus bij de hand.”

‘Initiatiefrijk De Wolden prachtig programma’

De fracties waren daarentegen wel eensgezind over Initiatiefrijk De Wolden, het fonds waar verengingen en andere initiatieven een beroep op kunnen doen. Deze wilde het college met drie jaar verlengen, maar met een raadsbrede motie wordt dat teruggebracht naar één jaar, om het daarna aan de nieuwe gemeenteraad te laten. Hoewel het enthousiasme over de regeling nog steeds groot is. Waarnemend burgemeester Janny Vlietstra sprak donderdag van een „prachtig programma”.

De moties worden volgende week in stemming gebracht, bij de tweede termijn.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe