Een van de weinige momenten waarop leerlingen nog naar school komen: voor een examen.

Scholen in Meppel zijn geen leerlingen 'kwijt' door online onderwijs, maar veel jongeren voelen zich diep ongelukkig door maatregelen rond corona

Een van de weinige momenten waarop leerlingen nog naar school komen: voor een examen. Foto: Martijn Bijzitter

De scholen in Meppel hebben contact met alle leerlingen. Zorgen over 'zoekgeraakte' leerlingen zijn er dus niet. Wel maken de scholen zich unaniem zorgen over de mentale gezondheid van de kinderen.

Burgemeester Richard Korteland van Meppel sprak onlangs zijn zorg uit over het aantal zoekgeraakte leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. De scholen delen deze zorg niet.

„Er zijn geen leerlingen zoek op Stad & Esch of Dingstede”, zegt Peter de Visser, directeur-bestuurder van beide middelbare scholen. „Nul. Wel is er een groep leerlingen die online moeilijk op gang komt. Die groep kost veel tijd en energie.''

,,We merken dat sommige jongeren motivatieproblemen hebben, soms is er een drukke thuissituatie, waardoor zij af en toe afhaken.” Volgens De Visser komt op dat moment de mentor in actie of een van de interne begeleiders. Er wordt contact gezocht met de leerlingen zelf of met hun ouders of verzorgers.

Dat is ook het beeld op het voortgezet onderwijs bij Terra. Bonny van der Veen, afdelingsdirecteur: „Wij hebben alle leerlingen in beeld. De een beter dan de ander, maar we weten wel waar ze allemaal zijn.''

,,We zijn gaan werken met een verkort lesrooster, lessen van drie kwartier. De lesdagen duren daardoor maximaal tot 14.00 uur, het geeft de mentoren de tijd om gesprekken met leerlingen te voeren waar nodig.”

Perspectief

„We maken ons wel zorgen over het welbevinden van onze leerlingen”, zegt Peter de Visser. „De situatie duurt nu al zo lang. Lastig om de motivatie vast te houden, maar ook ontstaan er mentale problemen.”

Per dag zitten bij Terra zo’n tien tot vijftien leerlingen uit het voortgezet onderwijs op school te werken, omdat de ouders in een cruciaal beroep zitten of omdat de leerlingen de extra ondersteuning nodig hebben, zegt Bonny van der Veen.

„Er zijn twee soorten leerlingen. De een ervaart thuis de rust en heeft voldoende aan de ondersteuning van de ouders. De ander mist school vanwege vrienden of de structuur.''

,,Zorg om mentale gezondheid deel ik wel. We hebben in deze tweede lockdown nog geen enkel perspectief. We weten niet hoe lang het gaat duren. Dat stemt somber. Bij problemen nemen we contact op met de ouders en in enkele gevallen wijzen we door naar de instanties.''

,,Ik vind het op dit moment te vroeg om te spreken van achterstanden in het onderwijs, we zijn nog niet op de helft van het schooljaar. Dat zal echt per leerling verschillen. We zijn nu aan het kijken hoe we alles gaan inrichten als de leerlingen weer naar school mogen. We zitten er aan te denken om het verkorte lesrooster vast te houden, om zo voor iedereen de juiste ondersteuning te kunnen bieden.”

Laptops

De basisscholen in Meppel lijken ook geen kinderen te missen. Herman Langhorst, voorzitter van het college van bestuur van KindPunt (protestants christelijk basisonderwijs): „Alle kinderen van de scholen van KindPunt zijn in beeld. Sommige ouders en kinderen zijn wat lastiger te bereiken, maar de leerkracht of schoolmaatschappelijk werker, gaat dan bij de kinderen langs om te kijken wat er aan de hand is.”

Hij beaamt dat het soms gebeurt dat kinderen niet digitaal aan kunnen sluiten bij een videovergadering. De leerkracht is dan op de hoogte van de reden. Soms is er één computer in huis, terwijl meerdere kinderen online lessen moeten volgen.

„Uit een rondvraag onder de directeuren van de basisscholen blijkt dat alle leerlingen in beeld zijn”, zegt Niels Strolenberg, directeur-bestuurder van Promes (openbaar onderwijs). „Bij het ene gezin gaat het digitaal onderwijs geven iets makkelijker dan bij het andere, maar we weten wel waar de kinderen mee bezig zijn.''

,,In principe zijn er voldoende laptops om de kinderen aan te laten sluiten bij de digitale lessen. Maar, net zoals je pech kan hebben met de auto, kan dat ook met de computer het geval zijn. Soms is de inlogcode kwijt, soms laat de internetverbinding het afweten. Dat gebeurt nou eenmaal.”

Burgemeester Richard Korteland zei tijdens de raadscommissie onderwijs dat hem iets anders was verteld. „Mij is gemeld dat er te veel kinderen kwijt zijn”, zei hij. „Dat is een punt van zorg. Er is contact met de scholen en leerplichtambtenaren om dit aan te pakken.”

Stijging

De leerplichtambtenaren zijn niet bereikbaar voor commentaar. Uit het verslag dat zij elk schooljaar uitbrengen blijkt dat er vorig schooljaar ten tijde van de eerste lockdown wel een aantal leerlingen tijdelijk uit beeld verdween bij scholen. In het voortgezet onderwijs was tijdens de eerste lockdown een lichte stijging te zien in het aantal verzuimmeldingen: van 52 naar 57.

Voor de leerplichtambtenaren stond het contact maken met scholen, ouders en leerlingen tijdens deze coronaperiode centraal, zo valt te lezen.

Niet alle leerlingen hadden thuis de mogelijkheid om mee te doen met de online lessen. Er zijn negentien verzuimmeldingen door de basisscholen gedaan in schooljaar 2019/2020. Dat zijn er elf meer dan in het jaar ervoor. In de maanden mei en juni zijn in totaal negen meldingen gedaan vanwege verzuim, onder andere vanwege angst voor besmetting met het coronavirus.

‘Situatie niet ideaal’

Waar komt de zorg van de burgemeester vandaan? „Er wordt ontzettend veel door de leerkrachten gedaan om alle kinderen in beeld te houden”, zegt Herman Langhorst. „Daar heb ik veel bewondering voor. De situatie is zeker niet ideaal en thuisonderwijs blijft lastig.''

,,We hebben ook te maken met ouders die het Nederlands niet goed beheersen. De kinderen daarvan nodigen wij uit om op school het onderwijs te volgen. Dit is het advies van de overheid en de gemeente volgt dat advies. Tachtig procent van die kinderen wordt door onszelf uitgenodigd, maar er komt ook wel eens een verzoek vanuit Welzijn Mensenwerk.”

KindPunt heeft bij de gemeente gevraagd om uitbreiding van het schoolmaatschappelijk werk. Er ontstaat problematiek bij sommige ouders, nu de kinderen langer thuis moeten blijven. „De gemeente gaat daar tijdelijk in voorzien.”

Niels Strolenberg maakt zich zorgen over de kwaliteit van het onderwijs. „Uit onderzoeken blijkt dat fysiek onderwijs voor kinderen in deze leeftijdscategorie nou eenmaal beter is dan digitaal onderwijs.''

,,Dat gaat om de cognitieve vaardigheden en contact met leeftijdsgenootjes. Maar soms kan een kind ook gewoon beter terecht op school voor ritme en rust. Er zijn kinderen die thuis ook een zorgtaak hebben. We zien niet wat er achter de voordeur gebeurt.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Meppel
Coronavirus
menu