Waterschap controleert of er geen gif of mest in de sloten komt (ook stroken langs aardappelen, bieten of bloembollen worden onderzocht)

Een voorbeeld van een teeltvrijezone. Foto: Waterschap Drents-Overijsselse Delta

Waterschap Drents Overijsselse Delta gaat dit jaar op meer plekken controleren of stroken langs de sloot niet bespoten of bemest worden. Dit jaar wordt ook gecontroleerd naast stukken grond waarop aardappelen, bieten en bloembollen zijn gepoot.

De controles worden uitgevoerd tot en met mei, vlak nadat de gewassen gepoot zijn. Vorig jaar begon het waterschap met de controle op de zogeheten teeltvrijezones, stroken langs de sloot waarbinnen niet mag worden gespoten op bemest. Vorig jaar werd alleen gekeken naar percelen met gras of vanggewas, een groenbemestingsgewas dat na een hoofdgewas geteeld wordt met de bedoeling meststoffen uit te spoelen. Dit jaar is er een uitbreiding met percelen met intensief bespoten gewassen, zoals aardappelen, bieten en bloembollen.

Het instellen van teeltvrijezones zorgt ervoor dat er minder spuitvloeistof en afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen in het water van de sloten terecht komt. Het waterschap voert controles op deze zones uit om het waterleven en de kwaliteit van het water in de sloten te beschermen. Tijdens de eerste ronde vorig jaar zijn er bij de 120 controles in totaal dertig waarschuwingen en één boeterapport afgegeven.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Meppel