Dubbele Dijk wordt zilte proeftuin

Project de Dubbele Dijk, linksboven het gebied voor zilte landbouw.

De provincie gooit het over een andere boeg met zilte landbouw in het project Dubbele Dijk bij Nieuwstad.

Meerdere boeren kunnen in het gebied met kleinschalige projecten experimenteren en kennis opdoen over zilte landbouw. Gedeputeerde Henk Staghouwer zegt dat met verschillende ondernemers wordt gesproken over concrete projecten in het gebied.

Dijkversterking

Dubbele Dijk is een van de projecten in het kader van de dijkversterking Eemshaven-Delfzijl. Met waterschap Noorderzijlvest is een dubbele dijk ontwikkeld. Het project bestaat uit een hogere dijk aan de waterkant en een lagere dijk landinwaarts.

Het project is in eerste een innovatieve bescherming tegen het stijgen van de zeespiegel.

In het gebied tussen de dijken is een natuurgebied van tien hectare gemaakt met eb en vloed waar slib kan bezinken. Een gebied van 27 hectare is bestemd voor experimenten met zilte landbouw.

Financieel risico

De bedoeling was aanvankelijk dat in dat gebied op commerciële basis geboerd zou worden. Staghouwer: ,,Wij dachten ‘kom maar op markt’. Maar het was uiteindelijk niet haalbaar. Er was wel interesse vanuit de markt. Maar uiteindelijk durfden boeren het niet aan. Ze vonden het financiële risico te groot.’’

Om die reden is de aandacht verlegd naar landbouwers die in het gebied aan de slag gaan met meerdere kleine projecten. ,,We hebben kennisinstellingen als de RUG, Hanzehogeschool, Van Hall Larenstein en het Terra College erbij betrokken.’’

Zoute aardbeien

Volgens de gedeputeerde is er veel belangstelling om op deze manier te experimenteren in het gebied en kennis op te doen, ,,Je kunt denken aan schelpdierenteelt, zeewierteelt, maar ook zoute aardappels en zelfs zoute aardbeien. Verzilting wordt in de landbouw veel gezien als een bedreiging, wij willen het omzetten naar een kans. Dan kun je zeggen waarom bedenk je dat niet eerder. Maar ook wij moeten leren. Net als bij alle projecten in het estuarium Eems-Dollard ligt niets vooraf vast.’’

Ontsluiting gebied

Om de koerswijziging verder vorm te geven is aantal ingrepen in het gebied nodig. Zo moet de ontsluiting van het gebied worden verbeterd en komt er een speciale duiker voor slibvang. ,,Daar gaan we mee aan de slag.’’

menu