Wageningen University & Research (WUR) gaat onderzoeken of bomen een rol kunnen spelen in de landbouw. Gekeken wordt naar de vermenging van bomen en andere gewassen.

Het onderzoek naar agroforestry duurt vier jaar en vindt plaats op 15 hectaren in Lelystad, waar de universiteit over een proefboerderij beschikt. Agroforestry is een teeltsysteem waarbij bomen worden gecombineerd met landbouw op hetzelfde perceel. Volgens de onderzoekers kan dat gunstig uitpakken voor de biodiversiteit, de bodemvruchtbaarheid en de aantrekkelijkheid van het landschap. De weerbaarheid van het hele systeem wordt ook vergroot.

De landbouwuniversiteit zegt dat dit het grootste onderzoek is naar deze vorm van mengteelt in ons land. In Lelystad worden diverse boomsoorten (hazelaars, elzen, iepen, wilgen) in hagen aangeplant, in combinatie met jaarlijks wisselende eenjarige gewassen zoals aardappelen, granen en kool.

Beter presteren

De experts in Wageningen wijzen erop dat in het verleden bomen ook vaak werden gecombineerd met veeteelt of de verbouw van gewassen. Teeltcombinaties presteren economisch en ecologisch in de regel beter dan monoculturen, stellen de WUR-onderzoekers, maar er is nog niet genoeg kennis en ervaring op het specifieke gebied van mengteelten van houtige gewassen met eenjarige akkerbouw- en groentegewassen.

Ze willen uitzoeken wat agroforestry oplevert aan productie en bodemvruchtbaarheid en wat het precies bijdraagt aan de weerbaarheid van gewassen en de ziekte- en plaagdruk. Ook wordt bekeken of natuur en biodiversiteit kunnen samengaan in een rendabele bedrijfsvoering.

Buiten Nederland wordt overigens ook ervaring opgedaan met agroforestry. Zo zijn er in Zuid-Frankrijk experimenten met populieren tussen het graan.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie