‘Natuur niet sexy in landbouw’

Landbouw moet kleinschaliger met meer aandacht voor de natuur.

Om de biodiversiteit op het platteland op te krikken, moeten boeren natuurlijker werken. Dat kan de opbrengst ten goede komen. Maar wat wil de boer?

De provincie Groningen hield gistermiddag een studiebijeenkomst over natuurinclusieve landbouw in het provinciehuis. Groningen, nu al de bakermat van het akkervogelbeheer in ons land, wil komend jaar op een aantal plekken in de provincie experimenten doen met die landbouwvorm.

Over wat die duurzame landbouw nu precies is, lopen de meningen uiteen. ,,De landbouw profiteert van de natuur en andersom’’, definieert de provincie.

Nieuwe modellen

Feit is dat boeren bij natuurinclusieve landbouw veel meer rekening houden met de natuur. De pilots, die nu worden voorbereid, zullen volgend jaar plaatsvinden in de Veenkoloniën, Oldambt en Westerwolde. Ook Staatsbosbeheer en Het Groninger Landschap doen mee en stellen grond beschikbaar.

,,We gaan zoeken naar een verbinding tussen landschap en natuur. En daarbij zijn nieuwe modellen nodig’’, zei gedeputeerde Henk Staghouwer.

Volgens hem zullen de experimenten die nu in Groningen op stapel staan zorgen voor de broodnodige kennis. Met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) wordt overlegd over een leerstoel voor natuurinclusieve landbouw.

Piek

Jan Willem Erisman, van het Louis Bolkinstituut uit Wageningen, erkent dat er grote dilemma’s zijn. ,,Nederland is een topproducent van landbouwproducten. Maar de piek is bereikt, bij sommige producten stagneert de groei. Alleen bij suikerbieten gaat de productiviteit nog iets omhoog. Vraag is wat de boeren zijn opgeschoten met die hogere productie. Vooral banken, retailers, machinehandelaren en zaadleveranciers hebben veel geprofiteerd.’’

Hij wijst erop dat de vruchtbaarheid van bepaalde gronden afneemt, terwijl gelijkertijd de druk van de maatschappij op de landbouw om duurzamer te produceren toeneemt. Groot voordeel van natuurinclusief boeren is volgens hem dat dergelijke grond veel meer aankan, zowel qua droogte als bij perioden met extreem weer en wateroverlast.

loading  

Terug naar vroeger

Akkerbouwer Henk Smit uit Beerta zegt dat veel boeren welwillend zijn. Maar er zijn beperkingen. Zo ontbreken voldoende fondsen voor natuurvriendelijk boeren en knellen weten en regels soms. ,,En de ondernemer bepaalt uiteindelijk zelf hoe hij zijn bedrijf inricht. Het moet wel rendabel zijn.’’

Alma den Hertog van de NoorderlandMelk, een groep van twaalf boeren die weidevogelvriendelijke melk produceert, zegt dat veel boeren gek zijn op uitdagingen. ,,We moeten terug naar de goede boerenpraktijk van vroeger. Met optimale productie. Ik zeg dus niet: de hoogste productie.’’

Sexy

Er moet nog een hoop gebeuren. ,,Natuur is niet sexy in de sector. En daar moeten we van af. De discussie over het platteland moeten we voeren met de maatschappij. Er is meer kennis nodig.’’

Hoogleraar Han Olff van de RUG viel haar bij. Kennis is volgens hem cruciaal. Al was het alleen maar om niet weer dezelfde fouten te maken als in het verleden. ,,Er is veel geld weggegooid. Maatregelen die werden gesubsidieerd, werden nauwelijks onderzocht. Daar moeten we van leren.’’

menu