Er zijn na de beving van woensdag ruim vijfhonderd nieuwe schademeldingen. Dat betekent dat veel mensen het circus van de schadeafhandeling ingaan met: een brei aan instanties, ingewikkelde termen en bovenal veel afkortingen. Tijd om het kluwen te ontwarren met een bevingswoordenboek voor dummies.

Aardbeving

Hans Alders: was van 2015 tot 2018 de Nationaal Coördinator Groningen. Hij werkte in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan het versterken van woningen en gebouwen in het aardbevingsgebied. Alders stapte op toen minister Wiebes suggereerde dat er bijna 1600 woningen minder versterkt hoeven te worden doordat de gaskraan dichtgaat.

Arbiter Bodembeweging: soort scheidsrechter die geschillen tussen twee partijen kan beslechten zonder dat de rechter eraan te pas hoeft te komen.

Bevingsschade

Bewonersbegeleider: loodst bewoners in het Groninger gasgebied door alle procedures rondom de versterking.

Bodemonderzoek: wordt uitgevoerd om uit te vinden hoe de grond is samengesteld. Die samenstelling heeft invloed op het effect van eventuele bevingen op een gebouw.

Chaos

Commissie Bijzondere Gevallen (CBG): vangnet voor inwoners die in een schrijnende situatie terecht zijn gekomen door de aardbevingen. De commissie bekijkt of mensen in aanmerking komen voor een extra compensatieregeling.

Contra-expertise: tegenonderzoek door een deskundige. Als Groningers het niet eens zijn met het inspectierapport voor hun huis, dan kunnen zij dit ondrzoek aanvragen.

Centrum Veilig Wonen (CVW): Was aanspreekpunt bij aardbevingsschade. Eind januari 2018 besloot minister Wiebes dat schademeldingen per 19 maart alleen nog via het nieuwe, tijdelijke schadeloket van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (tcmg) konden worden gedaan.

Dialoogtafel: Werkgroep waarin bestuurders en inwoners met elkaar in gesprek gingen. De groep moest het vertrouwen van de Groningers in de overheid en de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) herstellen. De tafel is opgegaan in het Groninger Gasberaad.

Ministerie van Economische Zaken

Eigen initiatief: Project waarbij eigenaren van huizen in het gasgebied zelf de gelegenheid krijgen als opdrachtgever versterkingsmaatregelen en eventuele andere verbouwingen aan hun huis of gebouw uit te laten voeren.

Experts

Frustratie

Fundering: Deel van een gebouw of constructie dat ervoor zorgt dat het eigen gewicht ervan en de daarop uitgeoefende krachten worden overgedragen op de draagkrachtige ondergrond. Veel huizen in het bevingsgebied hebben schade aan de fundering, waardoor de gebouwen verzwakken en soms zelfs verzakken.

Gedupeerde

Groninger Gasberaad: Collectief van maatschappelijke organisaties dat wil dat de bewoners en de organisaties in het bevingsgebied zo veel mogelijk worden betrokken bij het opstellen en uitvoeren van alle plannen en activiteiten rondom schade en versterking.

Groninger Bodem Beweging (GBB): Vereniging die sinds 2009 opkomt voor de belangen van mensen die directe of indirecte schade hebben door de gaswinning in het Groningen gasveld.

HRA-model: Berekent welke huizen versterkt moeten worden door een trits aan gegevens in de computer te gooien zoals bouwjaar, soort huis, aantal verdiepingen en de samenstelling van de bodem. Er is veel kritiek op dit model.

Huizinge: Epicentrum van de krachtigste aardbeving (op 16 augustus 2012 met een magnitude van 3,6) die tot nu toe is gemeten in Groningen.

Inspectie : Zie opname.

Juridische procedures

Henk Kamp (VVD): V óór Eric Wiebes de minister van Economische Zaken. Hij trad aan vlak na de zware aardbeving bij Huizinge. Desondanks stond hij toe dat de gaswinning een jaar later niet afnam, maar juist werd opgevoerd.

Krewerd : Wierdedorp in het noorden van Groningen. De bewoners willen dat zij, samen met een architect, zelf mogen beslissen over de manier waarop hun huizen versterkt worden. Tot nu toe is nog niet duidelijk of het daadwerkelijk gaat gebeuren.

Mijnraad : Onafhankelijke adviescommissie die de Nederlandse minister van Economische Zaken en Klimaat adviseert over het opsporen of winnen van delfstoffen of aardwarmte, en het opslaan van stoffen in de diepe ondergrond.

Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM): Houdt zich bezig met de productie van aardgas en aardolie in Nederland. De NAM is eigendom van oliebedrijven Shell en ExxonMobil.

Nationaal Coördinator Groningen (NCG): Samenwerking van zes Groninger gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen en de Rijksoverheid. Deze partij heeft hier de regie op het aardbevingsbestendig maken van de huizen, gebouwen en infrastructuur (zoals wegen en dijken).

Opname: Onderzoek naar het pand. Er zijn twee soorten: de eenvoudige en de uitgebreide opname. Het is volgens de NCG niet nodig alle panden uitgebreid op te nemen, omdat veel huizen op elkaar lijken.

Parlementaire enquête: Instrument om de hele waarheid boven water te krijgen in een casus, omdat direct betrokkenen onder ede worden verhoord. In maart riep Kamerlid Tom van der Lee (GroenLinks) op tot het houden van een parlementaire enquête over de gaswinning. De Tweede Kamer stond unaniem achter die wens, mits de enquête niet leidt tot vertraging in het versterkingsproces.

Rampgebied

Scheuren

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM): Houdt toezicht op de delfstoffen- en energiewinning in Nederland en ziet toe op de veiligheid en milieubescherming bij mijnbouwactiviteiten, het gasnetwerk en wind op zee.

Technische commissie bodembeweging (Tcbb): Adviseert en informeert burgers die te maken hebben met bodembeweging door mijnbouw. De commissie onderzoekt of er een verband is tussen bodembeweging en mijnbouwactiviteiten.

Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG): Sinds maart 2018 het enige loket waar bewoners en ondernemers schade kunnen melden als gevolg van de gaswinning. Bestaat uit acht leden.

Uitstel

Versterkingsoperatie

Westerwijtwerd : Gronings dorp dat op 22 mei 2019 epicentrum was van een aardbeving van 3.4 op de schaal van Richter.

Eric Wiebes: Sinds 2017 minister van Economische Zaken en Klimaat. Hij besloot in 2018 dat de gaskraan helemaal wordt dichtgedraaid. In datzelfde jaar legde hij ook de versterkingsoperatie helemaal stil.

Witte busjes

Wokkels

Zeerijp: Op 8 januari 2019 was dit dorp het epicentrum van een aardbeving van 3.4 op de schaal van richter.

Zettingsschade: Schade die ontstaat wanneer gebouwen op spanning komen te staan door onder meer veranderingen in de ondergrond, verzakking en de fundatie. In veel gevallen wordt zettingsschade niet vergoed door de NAM.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Aardbevingen