De burgemeester en wethouders van Groningen hoopten onrust over mogelijke zonneweides in de oude gemeente Haren te voorkomen door daar flink wat eisen aan te stellen. Maar die wekken niet bij iedereen vertrouwen.

De eerste twaalf schriftelijke bezwaren tegen het beleidskader zonneparken lagen voor kerst al op het bordje van B en W. Daar komen waarschijnlijk nog veel bij, inclusief een gezamenlijke bezwaar van de verenigingen Dorpsbelangen Onnen en Noordlaren, Plaatselijk Belang Glimmen, Burgercomité Haren en de Stichting Landelijk Gebied Haren. De laatste heeft een voorbeeld-bezwaarbrief op haar website geplaatst.

Reeks eisen

B en W dachten dat ze in het plan veel zorg aan de ontwikkeling van de zonneparken hadden besteed. Die moeten voldoen aan een reeks eisen ten aanzien van het ontwerp en de exacte locatiekeuze binnen de negen aangewezen zoekgebieden. De stad verwacht dat er in de hele gemeente tientallen kleine zonneweides tot ontwikkeling komen (klein is in dit geval volgens Groningen maximaal 10 hectare). Er zijn ook zoekgebieden in de oude gemeente Ten Boer.

Het ontwerp moet passen bij ruimtelijke en landschappelijke aspecten, ecologie en biodiversiteit, cultuur en archeologie, meervoudig ruimtegebruik (zoals de combinatie met de hyperloop in Meerstad Noord of met nieuwe wandelroutes), betrokkenheid van de omgeving en het zo eerlijk mogelijk inzetten van de (financiële) opbrengsten.

Energietuin

Groningen wil bijvoorbeeld verschil zien tussen zonnevelden in kleinschalige esdorpenlandschappen op het zand van de Hondsrug en in grootschaliger ‘wegdorpenlandschappen’, zoals in de oude gemeente Ten Boer of bij Meerstad.

In het stuk staat ook dat er in principe een afstand van minstens 500 meter tussen verschillende zonnevelden moet zitten binnen hetzelfde zoekgebied. Maar de gemeente sluit ook niet uit dat ze op basis van maatwerk soms juist worden geclusterd als dat op een bepaalde plek beter past.

Zonneweides moeten, aldus het plan, altijd aansluiten op bestaande verkaveling, natuurwaarden (zoals houtwallen), sloten en ecologische verbindingen. Groene overgangszones zijn verplicht, hooguit 50 procent van een terrein mag bedekt zijn met panelen. De ‘energietuin’ uit Assen geldt als voorbeeld

. loading

Versnipperd en vaag

De bewonersorganisaties zijn niet geïnformeerd en voelen zich gepasseerd, blijkt uit hun bezwaar. ,,Ambtelijke diensten kregen twee jaar de tijd om het beleidskader op te stellen. Bewoners en onze organisaties mogen in enkele weken reageren (dat moet voor 7 januari, red.). De communicatie is summier en versnipperd. De kaart is erg vaag’’, schrijven ze.

Volgens de brief schrijft de gemeente ten onrechte in het stuk dat het beleid een voortzetting is van hoe de voormalige gemeente Haren tegen zonneparken aan keek. ,,Dat is niet waar. Haren koos er in 2017 voor om het buitengebied in principe uit te sluiten. Alleen bij hoge uitzondering zouden zonneparken worden toegelaten. Dat is iets anders dan negen locaties van maximaal 10 ha.’’

De Vork

Ze vragen B en W om in plaats van naar zonneweides eerst te kiezen voor zonnedaken. Daar is volgens de bewonersorganisaties plek voor op boerenschuren, boven parkeerterreinen als P+R Haren en A28, boven de A28 zelf of op een slibdepot dan wel vuilstort.

Ze willen bovendien af van de mogelijkheid dat er een groot zonnepark komt bij De Vork, het opstelterrein van Arriva en NS. Dat is aangewezen als reservegebied voor grote zonneparken, naast Meerstad Noord en Westpoort. Volgens de bezwaren heeft de gemeente in augustus bij de bespreking van het Groenplan al toegezegd dat bij De Vork geen zonnepark komt.

Van onderop

In hun plan schrijven B en W dat kleinere parken bij uitstek geschikt zijn voor een aanpak van onderop en dat daarom zoveel mogelijk huishoudens, kleine ondernemers en verenigingen uit de omgeving voor minstens de helft eigenaar van zo’n park moeten worden. De grote zonneparken in de gemeente wil Groningen zelf exploiteren, zodat de opbrengst volledig ten goede komt aan de inwoners.

Voor het grote zonnepark Meerstad Noord, met ca 225 MWp vier à vijf keer zo groot als alle kleine parken samen (50 MWp), is een ontwerpplan gemaakt dat aansluit bij de bestaande sloten en kanalen. Tussen park en huizen komt een overgangszone van tussen 130 en 500 meter.

loading

Alle daken nodig

De grote zonneparken Meerstad Noord (220 MWp), Westpoort (80), de kleine zonneweides (50) en wat er al aan zonneparken bestaat of is vergund (150 MWp, oa Vierverlaten, Woldjerspoor, Roodehaan en Fledderbosch) wekt Groningen in 2035 in totaal circa 500 MWp stroom aan duurzame stroom op.

Los daarvan moet er nog eens 310 MWp zonnestroom van panelen op daken komen. Daar zijn volgens B en W bijna alle (bedrijfs)daken in de gemeente voor nodig. Ook die in Haren. Het college maakt voor zonnedaken een apart plan.

Nog steeds niet genoeg

Als Groningen zelf circa 810 MWp duurzame zonnestroom opwekt, moet het in 2035 (dan wil de gemeente CO2 neutraal zijn) ook nog steeds zo’n hoeveelheid van buiten inkopen. Om daar voldoende aan te hebben, moet er voor die tijd ook nog ongeveer een derde deel van het totale energiegebruik worden bespaard.

Om de plannen mogelijk te maken, moeten Enexis en Tennet het stroomnet in en rond de stad aanpassen. Groningen hoopt dat ze, als ze toch aan de slag gaan, een deel van de bestaande hoogspanningsleidingen in de stad (Vierverlaten - Zernike- De Hunze- Oosterhoogebrug- Euroborg) vervangen door een ondergronds systeem. Er komt in elk geval een nieuw trafostation bij zonnepark Meerstad Noord, waar ook de hyperloop testbaan is gepland. Groningen verwacht dat de trafostations (onder andere Bloemsingel, Bornholmstraat, Van Heemskerckstraat en Vierverlaten) vanaf 2030 voldoende capaciteit hebben voor alle plannen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen