Bewoners ‘HSSM' praten mee over herindeling

Herindelingsadvies: vijf vragen over Midden-Groningen

Bewoners ‘HSSM' praten mee over herindeling

De gemeenteraden van Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde besluiten dinsdagavond of zij vanaf 2018 opgaan in één gemeente Midden-Groningen. Vijf vragen en antwoorden over dit herindelingsadvies.

Wat is het herindelingsadvies?

Het herindelingsadvies is de blauwdruk om Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde succesvol samen te voegen. Daarin wordt de huidige situatie van de drie gemeenten beschreven, worden de grenzen van de nieuwe gemeente benoemd en argumenten voor de herindeling gegeven. Gaan de raden akkoord dan wordt het herindelingsadvies doorgestuurd naar Gedeputeerde Staten van Groningen die het, voorzien van een zienswijze, voor akkoord naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stuurt. Het kabinet maakt vervolgens een wetsvoorstel voor de Eerste en Tweede Kamer.

Is dat alles?

Nee, dinsdagavond beslissen de gemeenteraden ook over het kompas Samen kom je verder . Dit document is letterlijk het kompas voor de gemeente Midden-Groningen en benoemt drie onderwerpen die de komende jaren als bouwstenen voor de nieuwe gemeente dienen: groots in kleinschaligheid, ieder mens telt en de economie van de toekomst. Het is een richtinggevend verhaal dat doelen en intenties beschrijft. Vanavond wordt ook formeel een klap gegeven op de nieuwe naam van de gemeente: Midden-Groningen.

Is dat herindelen nou nodig?

Het belangrijkste argument is dat er aan ambtelijke organisaties, die gemeenten ook zijn, steeds hogere eisen worden gesteld. Gemeenten krijgen steeds meer op hun bordje en de omgeving waarin zij werken wordt complexer. Op een bepaald moment volstaat samenwerken niet meer en wordt herindelen noodzakelijk. Door schaalvergroting kan een sterke gemeente ontstaan met meer kwaliteit en bestuurskracht, die dienstverlening aan burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties adequaat regelt.

Wordt het dinsdagavond spannend?

Nee, de raadscommissies hebben al van het herindelingsadvies geproefd en het niet teruggestuurd naar de keuken. Het formele besluit tot herindelen van Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde tot Midden-Groningen, is naar verwachting niet unaniem. Een enkele splinterpartij zal tegenstemmen.

Hoe gaat het hierna verder?

Na dinsdagavond, wanneer het traject dat de gemeentelijke herindeling mogelijk maakt op de rails is gezet, gaat het er voor de gemeenten om spannen. Het kompas is behalve de basis voor de nieuwe gemeente, ook de bestuurlijke agenda tot 2018. De drie colleges maken op basis van het kompas een bestuurlijke agenda voor de komende twee jaar. Daarin staan maatregelen en activiteiten die al van start kunnen gaan.

De drie gemeenten werken in aanloop naar 1 januari 2018 zoveel mogelijk als één bestuurlijke en ambtelijke organisatie. Waar nodig worden onderdelen van de drie organisaties al samengevoegd. In het najaar van 2017 vinden de eerste gemeenteraadsverkiezingen plaats voor Midden-Groningen. Deze gemeente van 60.000 inwoners telt 33 raadsleden en kan maximaal zeven wethouders benoemen. Met ingang van 2018 wordt een waarnemend burgemeester benoemd. Eén van de eerste taken van de nieuwe gemeenteraad wordt het opstellen van een profiel voor de eerste officieel te benoemen burgemeester van Midden-Groningen.

menu