Huiseigenaar Midden-Groningen draait op voor miljoenentekort op jeugdzorg

Midden-Groningen stelt voor om de onroerendezaakbelasting (ozb) met 10 procent te verhogen om zo de tekorten op de jeugdzorg te betalen. Tegelijkertijd wordt via natuurlijk verloop het aantal ambtenaren teruggebracht.

Wethouder Erik Drenth zegt het verhogen van de ozb ‘erg zuur’ te vinden. ,,Zonder de problemen in de jeugdzorg was dit niet nodig geweest. Den Haag heeft zorgtaken op een onverantwoorde manier, zonder voldoende budget, over de schutting gegooid. Dat voelen onze inwoners nu. Dat is een vervelende conclusie, maar het kan niet anders.’’

Het tekort op de jeugdzorg in Midden-Groningen wordt geschat op zo’n 6 miljoen euro in 2018. De belastingverhoging kost eigenaren van onroerend goed in Midden-Groningen gemiddeld 3 euro per object per maand extra. Drenth: ,,Je stelt dit alleen voor als het echt niet anders kan.’’

Pakket bezuinigingsmaatregelen

De verhoging van de ozb met 10 procent (en inflatiecorrectie) maakt deel uit van een pakket maatregelen om de financiën op orde te krijgen. Midden-Groningen komt dit jaar zo’n 5 miljoen euro tekort.

Drenth: ,,Bij ongewijzigd beleid zal het tekort van onze gemeente verder oplopen. We maken de begroting sluitend en hebben tegelijkertijd grote zorgen over de tekorten in de jeugdzorg. Om dat risico op te kunnen vangen is een grotere reserve nodig.’’

Jaarlijks 750.000 euro in de spaarpot

Het college legt de gemeenteraad een bezuinigingspakket van ruim 5 miljoen euro voor. Alleen in het lopende jaar is de bezuiniging kleiner: ruim 3 miljoen euro. Door belastingverhoging en fors te bezuinigen wordt het huishoudboekje sluitend en komt jaarlijks 750.000 euro beschikbaar voor de algemene reserve.

Omdat de reserve ook met de voorgestelde maatregelen te klein blijft om de risico’s, zoals de jeugdzorg het hoofd te bieden, wil het college naast voorgestelde bezuinigingen de onroerendezaakbelasting (ozb) met 10 procent verhogen. Zo kan Midden-Groningen jaarlijks 2,3 miljoen euro aan de algemene reserve toevoegen.

Bezuinigingen op subsidies externe organisaties

De bezuinigingsmaatregelen die het college aan de raad voorlegt betreffen zowel ingrepen in de gemeentelijke organisatie als bezuinigingen op subsidies aan externe organisaties. De voorstellen bevatten nu nog geen bezuinigingen op het gebied van jeugdhulp en WMO. Het college komt daarvoor op een later moment met voorstellen.

Om de kosten voor jeugdhulp binnen de perken te houden zijn volgens wethouder Peter Verschuren drie maatregelen nodig: ,,Het Rijk moet absoluut bijpassen, de verdeelsleutel pakt voor ons heel nadelig uit en dat moet anders en tot slot moeten wij kritisch kijken naar onze manier van werken.’’

De gemeenteraad bespreekt op 11 april de ombuigingsvoorstellen in de raadscommissie. De ombuigingen worden verwerkt bij de samenstelling van de voorjaarsnota.

menu