Zoutwinningsbedrijf Nedmag in Veendam.

Minister dringt aan op fonds Nedmag

Zoutwinningsbedrijf Nedmag in Veendam. Foto: Archief Harry Tielman

Zoutwinningsbedrijf Nedmag in Veendam moet van de minister voldoende geld stoppen in een langlopend schade- en waarborgfonds.

Dat gebeurt op advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de Mijnraad, provincie, gemeenten en het waterschap. Het geld wordt aangewend om maatregelen te bekostigen die voortvloeien uit de nadelige effecten van de zoutwinning, zoals eventuele schade en bodemdaling (maximaal 102 centimeter) in het gebied.

Fonds moet los en onafhankelijk, vindt minister

Volgens minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat, die een vergunning wil verstrekken voor het nieuwe winningsplan, moet het fonds los en onafhankelijk van het bedrijf worden beheerd. Op die manier staat vast dat het fonds niet wordt leeggetrokken bij een onverhoopt faillissement van Nedmag.

Directeur Bert Jan Bruning van Nedmag plaatst enige kanttekeningen bij een dergelijk fonds. ,,Wij zijn er niet tegen, maar wie gaat het beheren? Moet er een bestuur komen en wie zitten daar dan in?’’ Hij wil ook meer weten over de regels die voor beheer en uitgaven van het fonds gaan gelden.

Nedmag wil vier nieuwe putten slaan

De minister dringt aan op het fonds op het moment dat Nedmag vier nieuwe putten wil slaan om zout te winnen. Het gewonnen magnesiumzout wordt gebruikt als grondstof voor diverse industriële toepassingen, zoals voor de kunststof producerende en verwerkende industrie en voor vuurvaste stenen die gebruikt worden bij de productie van staal en cement.

In de vergunning die ter inzage ligt, staat ook dat Nedmag de winning in enkele putten beëindigt. Dat heeft deels te maken met een incident in 2018. In de diepe ondergrond ontstond op ongeveer 1,5 kilometer een scheur in de zoutlaag, waardoor er een lekkage van pekel en mogelijk dieselolie optrad naar bodemlagen boven de zoutlaag.

Waterschap Hunze en Aa’s is kritisch

In het advies aan de minister schrijft Waterschap Hunze en Aa’s dat de bodemdaling de grens nadert waarop het nog mogelijk is te zorgen voor een goede waterhuishouding. Het waterschap wil alle maatregelen van Nedmag die aan deze daling bijdragen maximaal ingeperkt zien. Het waterschap moet maatregelen treffen om het peil bij bodemdaling zodanig te beheren dat er geen schade wordt toegebracht aan landbouw, wonen en natuur.

De gemeente Midden-Groningen is tegen uitbreiding van de zoutwinning. De gemeente Veendam hecht waarde aan de activiteiten van Nedmag en daarmee de 150 hooggeschoolde arbeidsplaatsen en enkele honderden afgeleide banen.

Provinciale Staten vergaderen woensdag over de vergunning die het ministerie wil verstrekken aan Nedmag.

menu