Omwonenden van de Zuidelijke Ringweg in Groningen zijn bang voor verzakkingen door de bouw van de nieuwe ringweg. Ten onrechte, vinden projectorganisatie en bouwer.

Omwonenden uit verschillende wijken vinden dat Waterschap Hunze en Aa’s de bouwers van de nieuwe Zuidelijke Ringweg in Groningen ten onrechte een vergunning geeft voor het onttrekken van grondwater.

Bang

Ze zijn bang voor verzakkingen en uitdroging rond de tunnelbak tussen Julianaplein en Europaplein. Door het protest dreigt de bouw (weer) vertraging op te lopen.

Veel mensen verwijzen naar een zorgwekkend rapport van onderzoeksbureau Deltares uit 2019. Dat bevestigde de bezorgdheid van projectorganisatie Aanpak Ring Zuid. Die gaf de bouwer, Combinatie Herepoort, een jaar eerder geen toestemming om de weg te bouwen op de manier zoals hij van plan was.

Omwonenden zijn bang dat bouwers voorbij gaan aan de kritiek en alsnog de hand lichten met de veiligheid om de bouw zo snel mogelijk op gang te brengen. Volgens Aanpak Ring Zuid en Herepoort is daar geen sprake van.

Veilig

,,De aanleg moet veilig en beheerst gebeuren. De kritiek van Deltares op het oorspronkelijke plan is betrokken bij het nieuwe plan voor de verdiepte ligging. In onderling overleg en in overeenstemming met Deltares en andere specialisten is een goede manier gevonden om de weg veilig aan te leggen’’, zeggen hun woordvoerders Nicolette Boelens en Bert Kramer.

Die manier komt erop neer dat Herepoort de 9 meter diepe bouwput tussen de Hereweg en de spoorlijn mag bemalen en ‘droog’ afgraven (de methode die het consortium aanvankelijk overal wilde toepassen). Op het oostelijk deel, tussen spoorlijn en Europaplein, wordt nu ‘nat’ gebouwd om bemaling te vermijden.

Poreus

De keileemlaag, die het diepe grondwater bij het Sterrebos tegenhoudt, is in dit gebied poreus. Gebruik van onderwaterbeton voorkomt ongewenste grondwaterstromen, en dus ook de kans dat vervuild ‘Aagrunol bodemwater’ in beweging komt. De werkwijze is ook al genoemd in het milieu-effect rapport van de weg, maar was geen eis van Rijkswaterstaat. Herepoort mocht zelf een bouwmethode bedenken.

De nieuwe werkwijze is volgens Aanpak Ring Zuid en Herepoort zo veilig dat de damwanden diep (tot 32 meter) in de grond kunnen blijven zitten. ,,Er vindt geen opstuwing van grondwater plaats, hebben proeven uitgewezen. We bouwen de hele verdiepte ligging bovendien grondwaterneutraal’’, zeggen Boelens en Kramer.

Peilbuizen

Ter geruststelling is er een monitoring-systeem van het grondwater met peilbuizen. Die maken automatisch melding van de grondwaterstanden rondom de verdiepte ligging. Kramer: ,,Bij fluctuaties kunnen we direct ingrijpen: water wegpompen bij te hoge waterstanden of terugpompen bij te lage waterstanden. Zo kunnen we de grondwaterstand meteen aanpassen als er toch iets gebeurt wat niemand verwacht. Ook zijn bij meer dan duizend panden rondom de Zuidelijke Ringweg ‘nulopnames’ gemaakt. Daarnaast brengen we de komende weken extra hoogteboutjes aan bij panden om te zien wat er in de bebouwde omgeving gebeurt.”

Hij is bezorgd over de afhandeling van de bezwaren. Herepoort graaft nu de zandbaan uit de jaren 60 af, en wil in juni de bodem in. Daar is de vergunning voor nodig. ,,Het waterschap moet nu eerst de bezwaren beoordelen. Daarna kunnen mensen eventueel naar de rechter. Als die een voorlopige voorziening toewijst, mogen we in afwachting van een rechtszaak niet verder. Dat kan het project behoorlijk vertragen.’’

Misverstanden

Volgens Aanpak Ring Zuid en Herepoort bestaan er allerlei misverstanden over de vergunning en de gevolgen van de werkwijze. ,,Verzakkingen kunnen ontstaan als het grondwaterpeil verandert. Maar dat gaat om zogenaamd freatisch grondwater. Dat zit vlak onder het maaiveld, boven de dichte keileemlaag. Het diepe grondwater uit de peelozandlagen staat daar door de aanwezige keileemlaag los van. Veel mensen hebben een kaartje gezien dat die diepe waterstand tot op honderden meters afstand van de bouwput kan fluctueren. Maar dat heeft dus geen invloed op de bebouwing.’’

Aanpak Ring Zuid en Herepoort hebben Deltares gevraagd een publieksvriendelijke uitleg te maken over de aanleg van de bouwput. In jip-en-janneketaal, om misverstanden uit de wereld te helpen. ,,Het duurt nog een paar weken voordat die klaar is.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
De nieuwe zuidelijke ringweg