Pas over twee jaar duidelijkheid: onderzoek parlementaire enquête gaswinning duurt naar verwachting tot 2023

Boeren aardgasgebied bespreken megaclaim ANP

Het onderzoeksvoorstel voor de Parlementaire Enquête over de Groningse Gaswinning is donderdag naar de Tweede Kamer gestuurd. Het onderzoek gaat twee jaar duren.

Naar verwachting vinden de openbare verhoren plaats tussen juni 2022 en oktober 2022. Het rapport wordt in februari 2023 verwacht. Dat duurt dus nog wel even.

Doorbraak voor Groningen

Al in 2019 stemde de Tweede Kamer unaniem voor het houden van een parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen. Een doorbraak: het is het zwaarste middel dat de Tweede Kamer kan inzetten om de controlerende taak uit te voeren.

De Kamer wil met het onderzoek inzicht krijgen in de besluitvorming rond de aardgaswinning en de gevolgen daarvan voor de Groningers. De Kamer wil weten hoe het komt dat de veiligheid van de Groningers bij de gaswinning van ondergeschikt belang is.

Doel van de parlementaire enquête en dus ook het vooronderzoek is waarheidsvinding, zo schreef de vaste Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat eind vorig jaar aan de fractievoorzitters.

Waar kijkt de commissie naar?

Het onderzoeksvoorstel dat donderdag is opgestuurd, geeft weer waar de enquête precies over gaat.

De commissie kijkt naar de periode tussen de vondst van het aardgas in Slochteren in 1959 en oktober 2020. Op 14 oktober 2020 werd de Tijdelijke Wet Groningen aanvaardt door de Eerste Kamer. Bij het in kaart brengen van wat er is gebeurd onderscheidt de tijdelijke commissie drie perioden:

  • Na Slochteren: nadat in de jaren zestig wordt gestart met de exploitatie van het gasveld dat bij Slochteren is ontdekt.
  • Na Assen: de periode na de aardbeving bij Assen in 1986.
  • Na Huizinge: op 16 augustus 2012 was er een beving van 3,6 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag bij Huizinge. Het is tot nu toe de zwaarste beving ooit gemeten in Groningen.

Centrale vraag van het onderzoek

De officiële centrale vraag van het onderzoek is: hoe is de besluitvorming over de aardgaswinning in Groningen, de schadeafhandeling en de versterking op cruciale momenten verlopen, welke effecten had dit, welke belangen en afwegingen speelden een rol en hoe is hierbij omgegaan met de belangen van de Groningers?

Voor de gehele onderzoeksperiode zijn vijf hoofdvragen opgesteld:

  1. Wat is op hoofdlijnen in de periode 1959-2021 gebeurd met betrekking tot de aardgaswinning in Groningen en de bijbehorende risico’s? Wat zijn mijlpalen en cruciale momenten in de geschiedenis van de Groningse aardgaswinning en waarom? Welke kennis was op welk moment bij wie beschikbaar?
  2. Hoe functioneert het Gasgebouw? Welke partijen zijn betrokken binnen het Gasgebouw en welke belangen en afwegingen spelen een rol? Welke besluiten zijn genomen? Welke afspraken zijn gemaakt en hoe zijn deze in de tijd veranderd?
  3. Welke besluiten nam het kabinet over de aardgaswinning in Groningen? Hoe kwamen die besluiten tot stand, hoe is de Tweede Kamer geïnformeerd en op welke momenten had de Tweede Kamer invloed op de besluitvorming?
  4. Wat waren de rollen in de besluitvorming van kabinet, Tweede Kamer, private partijen, decentrale overheden en lokale actoren en wat waren de gevolgen van hun handelen voor de Groningers? Op welke manier zijn de Groningers betrokken bij de besluitvorming, welke rol hadden zij en hoe is rekening gehouden met hun belangen?
  5. Welke lessen kunnen uit de analyse van de Groningse aardgaswinning worden getrokken?

Hoe nu verder?

Het onderzoek begint met het verzamelen van data en een analyse van de feiten. Daarna vinden besloten voorgesprekken plaats, gevolgd door de openbare verhoren in drie periodes. Tussen november 2022 en februari 2023 wordt het rapport opgesteld. In 2023 wordt het rapport behandeld in de Tweede Kamer.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen