Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) moet geen terugtrekkende beweging maken bij het toekennen van schades aan de randen van het gasgebied in Groningen.

Het is onacceptabel dat 2900 schademeldingen voor nader onderzoek zijn stilgelegd. Dat geeft veel onrust bij inwoners die hun vertrouwen in de overheid verliezen. Dat stellen elf gemeente- en twee provinciebesturen in Groningen, Drenthe en de Veiligheidsregio Groningen in een brief aan het IMG. Zij willen dat het IMG doorgaat met het snel afhandelen en ruimhartig toekennen van schades. ,,Onderzoek doen leidt opnieuw tot vertragingen. Dat is zo langzamerhand niet meer uit te leggen’’, zegt de Groningse gedeputeerde Henk Staghouwer.

Vasthouden aan omgekeerde bewijslast

De gedeputeerde wil dat het IMG onverkort en geheel volgens afspraak vasthoudt aan de omgekeerde bewijslast. Die houdt in dat keihard moet worden aangetoond dat schade niet is veroorzaakt door gaswinning en bevingen. Valt het bewijs niet te leveren, dan moet de NAM de portemonnee trekken. Onlangs kwam het IMG met onderzoeken van TNO en de Technische Universiteit (TU) Delft waaruit zou blijken dat de diepe bodemdaling en -stijging in de gasopslag Norg en het Groninger gasveld niet heeft geleid tot bevingsschade aan gebouwen. Expertisebureau wijzen aan de randen van het gasgebied steeds meer schades af.

Geen vertrouwen in onderzoeken

Het gaat om straten en wijken waar eerder wel veel schades zijn toegekend. Het IMG wil de uitkomsten nader bestuderen en stuurt de schaderapporten nog niet naar de mensen. Binnenkort wil het meer duidelijkheid verschaffen. De Groningse en Drentse overheden vertrouwen de zaak niet. In een brief aan het IMG stellen ze de uitkomsten van de onderzoeken van TNO en TU Delft ter discussie. Naar de complexe wisselwerking tussen grondwaterstanden, bodemdaling en bevingen en de effecten hiervan op huizen en gebouwen, zou onvoldoende zijn gekeken.

Inhaalslaag aan randen bevingsgebied

De regio heeft grote zorg dat haar inwoners wederom de dupe worden van juridische procedures en de strijd om geld. Die zorg is ingegeven door een briefwisseling tussen het rijk en de NAM over de betalingen aan Groningen. De NAM vindt het raar dat ondanks de afbouw van de gaswinning en de verlaagde seismiciteit het aantal schademeldingen alsmaar toeneemt. Als het aan de NAM ligt, wordt er zeker aan de randen van het gasgebied minder geld uitgekeerd. Het IMG zegt dat in die gebieden sprake is van een inhaalslag nadat daar jarenlang schades werden afgewezen.

Gematigde en begripvolle toon

In een reactie op de brief van de regio stelt het IMG dat de laatste juridische, technische en wetenschappelijke inzichten niet kunnen worden genegeerd. Dat er opvallend veel afwijzingen zijn van schade-experts heeft ook het IMG verrast. Een woordvoerder zegt: ,,Wij willen het naadje van de kous weten. Het valt op dat de bestuurders in de gesprekken een zeer gematigde en begripvolle toon hanteren als het gaat over de dilemma’s waar het IMG mee worstelt. Het is opvallend dat er in de media een heel andere boodschap klinkt.’’

‘ Houding regio opmerkelijk’

Het IMG zegt te begrijpen dat regionale en lokale overheden opkomen voor de belangen van hun burgers. ,,Maar we vinden het opmerkelijk dat zij zich op deze manier mengen in de besluitvorming van een onafhankelijk, zelfstandig bestuursorgaan.’’ Het IMG zegt onafhankelijk van de NAM, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en van de lokale en regionale overheden te besluiten over aanvragen van individuele burgers, ondernemers en andere gedupeerden.

De regio heeft geen goed woord over voor de gang van zaken. ,,Het IMG heeft de opdracht om onafhankelijk, ruimhartig, rechtvaardig en voortvarend en met oog voor de menselijke maat mijnbouwschade af te handelen. Zodat Groningers en Drenten het vertrouwen in de rechtsstaat terugkrijgen.’’

‘Geschetste beeld onjuist’

Die laatste opmerking is tegen het zere been van IMG. ,,We hebben omwille van zorgvuldigheid de afhandeling van ongeveer 2.900 schademeldingen tijdelijk stilgelegd. Maar die meldingen waren relatief jong. Het op grote schaal zeer langdurig wachten is al meer dan een jaar verleden tijd.’’ Van alle openstaande schademeldingen zou ongeveer 1 procent nog zeer lang in de pijplijn zitten, dus meer dan twee jaar. ,,Hoewel dat voor die individuele situaties heel vervelend is, strookt dat zeker niet met het geschetste beeld dat nog altijd heel Groningen lang wacht op afhandeling’’, aldus het IMG..

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen