Hand op de knip in Midden-Drenthe

Het gemeentehuis van Midden-Drenthe Marjan Zinger

Midden-Drenthe is niet van plan de lokale lasten drastisch te verhogen. Toch zijn er zorgen, zorgen die leven bij veel politieke partijen. Want wat komt er door de coronacrisis op de gemeente af en wat zijn de (financiële) consequenties daarvan? Niemand die het exact weet.

Gert Jan Bent (ChristenUnie) vroeg er nadrukkelijk naar, donderdagavond toen de perspectiefbrief behandeld werd: ‘We willen graag inzage in wat onze inwoners nodig hebben.’ Wethouder Jan Schipper (CDA) was duidelijk, de cijfers qua instroom in de bijstand zijn bij de gemeente bekend, evenals bijvoorbeeld de cijfers van de Tozo regeling (tijdelijke overbruggingsregeling). Maar hoe staan we ervoor op het gebied van welzijn? ‘Een eenduidig antwoord is er niet.’

In de Perspectiefbrief schetst het college hoe Midden-Drenthe er financieel voorstaat en wat de gemeenteraad dit najaar grofweg kan verwachten van de begroting voor 2021.

Lokale overheden worden flink geraakt door de coronacrisis. Zo moeten ze vaker toezicht en handhaving inzetten. Ondertussen ontvangen ze zelf minder rijksgeld uit het Gemeentefonds. Midden-Drenthe sluit zich aan bij andere gemeenten om collectief bij het Rijk aan te dringen om meer geld.

Door het college is zo’n 800.000 euro apart gezet voor de gemeentelijke onderwijsaccommodaties. Om de achterstand in bomenbeheer weg te werken is de komende drie jaar in totaal 475.000 euro nodig. Wegen en bruggen vragen 14 miljoen euro voor de periode 2018-2028.

De lokale lasten denkt het college ondertussen buiten schot te kunnen houden. De onroerendezaakbelasting wordt alleen geïndexeerd; als het aan B en W ligt komt er 1,6 procent bij. De rioolrechten blijven gelijk. De afvalstoffenheffing kan met 30 euro omlaag omdat gebleken is dat het scheiden van afval beter gaat.

OZB verhogen

De motie van GroenLinks en D66 om de OZB te verhogen werd door deze fracties uiteindelijk aangehouden. Deze fracties stelden voor een verhoging van 3,6 procent door te voeren, inclusief 1,6 procent indexering. De resterende baten van 2% konden dan in een ‘coronafonds’ vloeien. Schipper van Financiën: ‘Deze motie kunnen wij niet ondersteunen. Er komt genoeg op onze inwoners af in deze tijden.’

De klanttevredenheid kwam breed aan de orde. Alhoewel uiteindelijk de motie van de PvdA ingetrokken werd kregen de politici wel de toezegging van Schipper dat hij nadrukkelijk met dit thema aan de slag gaat en beloofde een protocol te maken: ‘Vooral onze inwoners moeten de verbeteringen merken. Het signaal naar de organisatie delen wij. Het kan beter. Het moet beter.’

De PvdA opperde een soort loket waar de inwoners informatie kunnen krijgen over maatregelen en subsidies voor de verduurzaming van hun woning. Volgens wethouder Erjen Derks overbodig omdat Midden-Drenthe aangesloten is bij het Drents Energieloket. Tineke Posthoorn beloofde de wethouder echter dat zij de ontwikkelingen kritisch blijft volgen.

Meerdere fracties drongen bij wethouder Dennis Bouwman aan op twee in plaats van een wijkverbeteringsproject, maar volgens hem is er ambtelijk slechts ruimte voor een.

Esweg

Ook de Suermondsweg en Esweg kwamen bij meerdere fracties aan bod. Marinus Louissen (CDA): ‘Helaas hebben we in Beilen nog steeds een belabberd fietspad en slechte trottoirs bij de Esweg. Naast dat het een ergernis is voor de vele inwoners die er dagelijks gebruik van moeten maken is het ook geen visitekaartje voor Beilen. Dit moet snel aangepakt worden.’ Door de corona heeft het proces vertraging opgelopen, aldus Schipper. De verwachting is dat in 2022/2023 dit traject in uitvoering komt: ‘Maar ik hoop dat het meevalt.’

Je kunt deze onderwerpen volgen
De Krant van Midden Drenthe