Opinie: Versterking kan een zegen worden

Versterking van huizen in Opwierde Zuid in Appingedam. Foto DvhN

Bewoners van Groninger dorpen die ‘aan de beurt zijn’ voor versterking snakken naar informatie. Betrek hen bij de operatie en het kunnen zegenrijke jaren worden.

Met de komst van Minister Wiebes is de stemming rond de aanpak van de gevolgen van mijnbouw in Groningen veranderd. Eindelijk een bestuurder die zich open en kwetsbaar opstelt, die hardop durft te denken en een gekozen aanpak bij durft te stellen. Een pijnlijk verschil met de door hem ingestelde ‘tafels’, werkgroepen die met oplossingen moeten komen voor de thema’s schade, versterking, bestuur en toekomst. Net als hun voorgangers in de Kamp/Alders periode praten onze vertegenwoordigers onder elkaar en laten ze weinig naar buiten komen.

Zorgen

Als bewoners van dorpen die ‘aan de beurt zijn’ voor de versterkingsaanpak maken wij ons daar zorgen over. Worden wij straks (eind maart?) geconfronteerd met uitkomsten die niet meer te beïnvloeden zijn? Een verkeerd signaal vinden wij, zo bleek bijvoorbeeld pas onlangs dat er afspraken bestaan over een anti-speculatie-beding. Wij ervaren zo’n beding als een misplaatste uiting van bestuurlijk wantrouwen: slachtoffers benader je niet als speculanten.

Nog op 6 december 2017 hebben de bestuurlijke vertegenwoordigers van ‘de regio’ ingestemd met vele door de NCG voorgelegde NAM-vriendelijke kaders. De maatschappelijke vertegenwoordigers hebben wel geprotesteerd, maar wat is nu de status? We weten het niet, omdat zelfs van deze vertegenwoordigende groepen de notulen geheim zijn.

Als we iets moeten leren van de afgelopen 5 jaar is het wel dat alleen onderling vertrouwen en maximale transparantie ons verder gaan helpen.

Draagvlak

Wij constateren dat er in de programma’s voor de komende gemeenteraadsverkiezingen een breed draagvlak is om bewoners individueel en op dorpsniveau zeggenschap te geven over de versterkingsprogramma’s. Zelfs de Tweede Kamer heeft dat in de volle breedte uitgesproken. Hartverwarmend. Maar kunnen bewoners en dorpen dat wel aan? Hoe worden zij daarbij geholpen? Hebben de Wiebes-tafels daar voldoende aandacht voor?

Wij bepleiten een doorstart waarin niet alleen de lei volledig wordt schoongeveegd, maar waarin de resultaten van de Wiebes-tafels volledig bespreekbaar zijn en bevestigd moeten worden door de desbetreffende gemeenteraden.

Gemeente

Voor ons moet in ieder geval centraal staan dat de gemeenten in staat gesteld worden hun dorpen maximaal te ondersteunen. Het is leuk dat iedereen achter ons staat, maar de gemeente moet voor ons staan. Wij verwachten ook van onze raadsleden en wethouders dat zij hun verantwoordelijkheid nemen: ook in de praktijk van dit moment blijkt elke dag dat een dorp niet is opgewassen tegen organisaties als die van de Nationaal Coördinator Groningen. Organisaties die op een bovengemeentelijke schaal werken zijn niet in staat op de schaal van een dorp te communiceren, daarvoor zijn ze teveel een organisatie van technische en juridische deskundigheid. Die deskundigheid is onmisbaar en heel belangrijk, maar alleen door de eigen gemeente te integreren met de maatregelen die op vele andere gebieden noodzakelijk zijn. (ruimtelijk, sociaal, organisatorisch, financieel,volkshuisvesting, infrastructuur, enzovoort.).

Dorpsvernieuwingsplan

Het nieuwe bestuur van de gemeente Midden-Groningen heeft de eerste positieve stappen gezet met het inhuren van architecten en het wil met behulp van een ‘dorpsvernieuwingsplan’ een integrale en gefaseerde aanpak ontwikkelen. Op basis daarvan kan zij ook een uitvoeringsorganisatie aansturen en als die al gecentraliseerd moet worden, doe het dan gemeente-vriendelijk. Bijvoorbeeld met een gemeenschappelijke regeling waarin raadsleden in het bestuur zitten.

Vernieuwing

Naast een inhoudelijk instrument zijn volgens ons ook andere instrumenten nodig om er voor te zorgen dat ‘versterking’ ook tot ‘vernieuwing’ leidt. Het onderling vertrouwen tussen burger/dorp en de gemeente (namens alle overheden) moet vastgelegd worden. Wij werken daartoe al aan modellen voor een versterkingscontract (individueel) , statuten voor een coöperatie of vereniging van eigenaren (op dorpsniveau) en een dorpsvernieuwingsverordening (gemeentelijke organisatie).

Graag bespreken wij onze ideeën zo vroeg mogelijk met de ‘tafels’ en niet als mosterd na de maaltijd. Als iedereen weet waar hij of zij aan toe is dan kunnen het onder regie van de lokale democratie zegenrijke jaren worden.

Henk Bos, Fred Mahler en Gert de Vries zijn inwoners van respectievelijk Tjuchem, Steendam en Overschild.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Meningen
Opinie
Opinie